Liñas de investigación

 • Crecemento de semiconductores do grupo IV e capas dieléctricas mediante laser de UV, para aplicacións en fotovoltaica, micro- e nano-electrónica, fotónica e biosensores.
 • Micro e nanoestruturación morfolóxica e química de superficies metálicas e poliméricas mediante láseres de nano e femtosegundos, para aplicacións en células solares, biosensores e implantes que permitan a liberación de fármacos
 • Fabricación, modificación e caracterización de películas delgadas, superficies, interfases e nanoestruturas
 • Fabricación 3D de cerámicas bioinspiradas (SiC, C, CaP), polímeros (PLA) e composites
 • Produción e caracterización de biomateriais
 • Simulación da interacción entre a radiación láser e a materia mediante métodos numéricos
 • Divulgación da investigación e da ciencia, para promover una maior comprensión das actividades científicas e tecnolóxicas e fomentar na sociedade unha cultura científica

 

Servizos ofertados

 • Técnicas láser para a fabricación de revestimentos micro ou opto-electrónicos para a protección de metais contra a corrosión e o desgaste
 • Modificación de aliaxes de semicondutores nanocristalinos e recubrimentos biocompatibles
 • Fabricación de cerámica bioinspirada, recuperación de recursos e residuos mariños e tratamento e análise de superficies para a conservación do patrimonio cultural
 • Desenvolvemento de novos semiconductores a través de redes de excelencia, que inclúen grupos de EE. UU., EUA e Xapón
 • Enxeñaría biomédica, a través da constitución e liderado da rede galega de biomateria e posteriormente a coordinación do instituto de bioingeniería de rede para un envellecemento saudable
 • Bioenxeñaría, nanotecnoloxía, fotónica
 • Funcionalización de moléculas quirais con aplicacións de sensores

 

Palabras chave

Biomateriais, biomedicina, Biocompatibles, materiais ópticos, Chiral, Procesamento con láser, cerámica bioinspirada, Bioenxeñaría, Nanotecnoloxía, Fotónica, Moléculas quirais.

 

Información de contacto

Pio Manuel González Fernández

+34 986 812 XXX
pglez@uvigo.es

 

Máis información