Dpto. Física Aplicadadept08@uvigo.es

Menu:

Última Nova:

Marz 23, 2017

Lé máis...

Contacto:

Mail: dept08@uvigo.es
Tlf: 986 81 40 70
Fax: 986 81 40 69

Mais Info:

O 15/02/2012 terá lugar a lectura de tese de doutoramento de Oliver Dieste Blanco, na E.E. Industrial, sede campus, ás 12 horas na aula de Grao.

Ligazóns:

- Univ. de Vigo

- Queixas, suxestións ou parabéns

   

Version: 3.0
(Jul 01, 2015)

Organización

CONSELLO COMISIÓNS ÁREAS DE COÑECEMENTO

O Consello de Departamento de Física Aplicada é o órgano colexiado de representación e decisión do departamento.
As súas competencias e composición son as establecidas nos Estatutos da Universidade de Vigo.

O Consello de Departamento de Física Aplicada ten as seguintes Comisións Delegadas nas que ten repartidas as competencias:

-Comisión Permanente

As súas principais funcións son: asesorar á dirección do departamento, efectuar propostas ao Consello de Departamento e resolver aqueles asuntos explicitamente delegados por éste.

-Comisión de Doutoramento

É a comisión delegada do Consello de Departamento encarregada de tratar aqueles asuntos de Terceiro Ciclo que lle sexan delegados por éste.

-Comisión de Investigación e Biblioteca

É a comisión delegada do Consello de Departamento encarregada de tratar asuntos relacionados coa investigación e biblioteca.

-Comisións de Docencia

No Departamento de Física Aplicada están constituídas nove Comisións de Docencia delegadas do Consello de Departamento. Cada unha delas ten competencias relacionadas coa docencia.